د.ب.‏

Bahraini Dinar

бахрейнски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

бахрейнски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 0,3771 BHD

1 BGN = 0,20069 BHD

1 BHD = 2,6518 USD

1 BHD = 4,9827 BGN

Колко 10 щатски долара бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 3,77 бахрейнски динара
Колко 50 щатски долара бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 18,86 бахрейнски динара
Колко 100 щатски долара бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 37,71 бахрейнски динара
Колко 500 щатски долара бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 188,55 бахрейнски динара
Колко 2000 щатски долара бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 754,21 бахрейнски динара
Колко 10 български лева бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 2,01 бахрейнски динара
Колко 50 български лева бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 10,03 бахрейнски динара
Колко 100 български лева бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 20,07 бахрейнски динара
Колко 500 български лева бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 100,35 бахрейнски динара
Колко 2000 български лева бахрейнски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 401,39 бахрейнски динара
Currencies of the World © 2022 събота, 26 ноември 2022 г., 06:48 ч.