د.ج.‏

Algerian Dinar

алжирски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

алжирски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 134,67 DZD

1 BGN = 74,547 DZD

1 DZD = 0,0074254 USD

1 DZD = 0,013414 BGN

Колко 10 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 1346,73 алжирски динара
Колко 50 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 6733,65 алжирски динара
Колко 100 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 13 467,31 алжирски динара
Колко 500 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 67 336,55 алжирски динара
Колко 2000 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 269 346,18 алжирски динара
Колко 10 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 745,47 алжирски динара
Колко 50 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 3727,35 алжирски динара
Колко 100 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 7454,7 алжирски динара
Колко 500 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 37 273,5 алжирски динара
Колко 2000 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 149 093,98 алжирски динара
Currencies of the World © 2024 петък, 1 март 2024 г., 06:49 ч.