د.ج.‏

Algerian Dinar

алжирски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

алжирски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 134,31 DZD

1 BGN = 81,377 DZD

1 DZD = 0,0074453 USD

1 DZD = 0,012288 BGN

Колко 10 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 1343,12 алжирски динара
Колко 50 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 6715,61 алжирски динара
Колко 100 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 13 431,21 алжирски динара
Колко 500 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 67 156,06 алжирски динара
Колко 2000 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 268 624,23 алжирски динара
Колко 10 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 813,77 алжирски динара
Колко 50 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 4068,87 алжирски динара
Колко 100 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 8137,74 алжирски динара
Колко 500 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 40 688,7 алжирски динара
Колко 2000 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 162 754,82 алжирски динара
Currencies of the World © 2021 събота, 19 юни 2021 г., 06:53 ч.