د.ج.‏

Algerian Dinar

алжирски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

алжирски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 145,8 DZD

1 BGN = 78,748 DZD

1 DZD = 0,0068588 USD

1 DZD = 0,012699 BGN

Колко 10 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 1457,97 алжирски динара
Колко 50 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 7289,86 алжирски динара
Колко 100 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 14 579,72 алжирски динара
Колко 500 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 72 898,59 алжирски динара
Колко 2000 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 291 594,36 алжирски динара
Колко 10 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 787,48 алжирски динара
Колко 50 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 3937,38 алжирски динара
Колко 100 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 7874,75 алжирски динара
Колко 500 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 39 373,76 алжирски динара
Колко 2000 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 157 495,05 алжирски динара
Currencies of the World © 2022 събота, 25 юни 2022 г., 20:27 ч.