د.ج.‏

Algerian Dinar

алжирски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

алжирски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 138,6 DZD

1 BGN = 81,154 DZD

1 DZD = 0,0072151 USD

1 DZD = 0,012322 BGN

Колко 10 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 1385,99 алжирски динара
Колко 50 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 6929,94 алжирски динара
Колко 100 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 13 859,88 алжирски динара
Колко 500 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 69 299,41 алжирски динара
Колко 2000 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 277 197,63 алжирски динара
Колко 10 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 811,54 алжирски динара
Колко 50 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 4057,69 алжирски динара
Колко 100 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 8115,38 алжирски динара
Колко 500 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 40 576,92 алжирски динара
Колко 2000 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 162 307,66 алжирски динара
Currencies of the World © 2021 петък, 12 ноември 2021 г., 06:53 ч.