د.ج.‏

Algerian Dinar

алжирски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

алжирски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 137,7 DZD

1 BGN = 74,465 DZD

1 DZD = 0,0072622 USD

1 DZD = 0,013429 BGN

Колко 10 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 1377 алжирски динара
Колко 50 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 6885 алжирски динара
Колко 100 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 13 769,99 алжирски динара
Колко 500 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 68 849,96 алжирски динара
Колко 2000 щатски долара алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 275 399,82 алжирски динара
Колко 10 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 744,65 алжирски динара
Колко 50 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 3723,25 алжирски динара
Колко 100 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 7446,5 алжирски динара
Колко 500 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 37 232,49 алжирски динара
Колко 2000 български лева алжирски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 148 929,98 алжирски динара
Currencies of the World © 2023 петък, 29 септември 2023 г., 06:48 ч.