ج.م.‏

Egyptian Pound

египетска лира

как се е променила стойността на валутата през последната година?

египетска лира как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 18,593 EGP

1 BGN = 10,177 EGP

1 EGP = 0,053782 USD

1 EGP = 0,098257 BGN

Колко 10 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 185,93 египетски лири
Колко 50 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 929,67 египетски лири
Колко 100 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 1859,35 египетски лири
Колко 500 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 9296,73 египетски лири
Колко 2000 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 37 186,9 египетски лири
Колко 10 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 101,77 египетски лири
Колко 50 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 508,87 египетски лири
Колко 100 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 1017,74 египетски лири
Колко 500 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 5088,69 египетски лири
Колко 2000 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 20 354,77 египетски лири
Currencies of the World © 2022 събота, 28 май 2022 г., 06:46 ч.