ج.م.‏

Egyptian Pound

египетска лира

как се е променила стойността на валутата през последната година?

египетска лира как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 15,716 EGP

1 BGN = 9,4401 EGP

1 EGP = 0,063627 USD

1 EGP = 0,10593 BGN

Колко 10 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 157,16 египетски лири
Колко 50 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 785,82 египетски лири
Колко 100 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 1571,65 египетски лири
Колко 500 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 7858,25 египетски лири
Колко 2000 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 31 432,98 египетски лири
Колко 10 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 94,4 египетски лири
Колко 50 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 472 египетски лири
Колко 100 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 944,01 египетски лири
Колко 500 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 4720,04 египетски лири
Колко 2000 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 18 880,15 египетски лири
Currencies of the World © 2021 събота, 18 септември 2021 г., 06:53 ч.