ج.م.‏

Egyptian Pound

египетска лира

как се е променила стойността на валутата през последната година?

египетска лира как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 15,672 EGP

1 BGN = 9,7244 EGP

1 EGP = 0,06381 USD

1 EGP = 0,10283 BGN

Колко 10 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 156,72 египетски лири
Колко 50 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 783,58 египетски лири
Колко 100 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 1567,16 египетски лири
Колко 500 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 7835,8 египетски лири
Колко 2000 щатски долара египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 31 343,2 египетски лири
Колко 10 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 97,24 египетски лири
Колко 50 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 486,22 египетски лири
Колко 100 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 972,44 египетски лири
Колко 500 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 4862,18 египетски лири
Колко 2000 български лева египетски лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 19 448,74 египетски лири
Currencies of the World © 2021 сряда, 16 юни 2021 г., 06:52 ч.