د.ع.‏

Iraqi Dinar

иракски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

иракски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 1460,8 IQD

1 BGN = 877,7 IQD

1 IQD = 0,00068456 USD

1 IQD = 0,0011393 BGN

Колко 10 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 14 607,99 иракски динара
Колко 50 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 73 039,97 иракски динара
Колко 100 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 146 079,95 иракски динара
Колко 500 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 730 399,73 иракски динара
Колко 2000 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 2 921 598,92 иракски динара
Колко 10 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 8777,05 иракски динара
Колко 50 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 43 885,25 иракски динара
Колко 100 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 87 770,5 иракски динара
Колко 500 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 438 852,48 иракски динара
Колко 2000 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 1 755 409,9 иракски динара
Currencies of the World © 2021 петък, 17 септември 2021 г., 06:53 ч.