د.ع.‏

Iraqi Dinar

иракски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

иракски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 1460,5 IQD

1 BGN = 884,89 IQD

1 IQD = 0,0006847 USD

1 IQD = 0,0011301 BGN

Колко 10 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 14 605 иракски динара
Колко 50 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 73 025 иракски динара
Колко 100 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 146 050 иракски динара
Колко 500 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 730 250 иракски динара
Колко 2000 щатски долара иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 2 921 000 иракски динара
Колко 10 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 8848,92 иракски динара
Колко 50 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 44 244,6 иракски динара
Колко 100 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 88 489,19 иракски динара
Колко 500 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 442 445,97 иракски динара
Колко 2000 български лева иракски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 1 769 783,89 иракски динара
Currencies of the World © 2021 събота, 19 юни 2021 г., 19:17 ч.