د.أ.‏

Jordanian Dinar

йордански динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

йордански динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 0,709 JOD

1 BGN = 0,42527 JOD

1 JOD = 1,4104 USD

1 JOD = 2,3514 BGN

Колко 10 щатски долара йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 7,09 йордански динара
Колко 50 щатски долара йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 35,45 йордански динара
Колко 100 щатски долара йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 70,9 йордански динара
Колко 500 щатски долара йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 354,5 йордански динара
Колко 2000 щатски долара йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 1418 йордански динара
Колко 10 български лева йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 4,25 йордански динара
Колко 50 български лева йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 21,26 йордански динара
Колко 100 български лева йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 42,53 йордански динара
Колко 500 български лева йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 212,63 йордански динара
Колко 2000 български лева йордански динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 850,54 йордански динара
Currencies of the World © 2021 вторник, 21 септември 2021 г., 19:18 ч.