د.ك.‏

Kuwaiti Dinar

кувейтски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

кувейтски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 0,30135 KWD

1 BGN = 0,18385 KWD

1 KWD = 3,3184 USD

1 KWD = 5,4393 BGN

Колко 10 щатски долара кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 3,01 кувейтски динара
Колко 50 щатски долара кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 15,07 кувейтски динара
Колко 100 щатски долара кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 30,14 кувейтски динара
Колко 500 щатски долара кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 150,68 кувейтски динара
Колко 2000 щатски долара кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 602,71 кувейтски динара
Колко 10 български лева кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 1,84 кувейтски динара
Колко 50 български лева кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 9,19 кувейтски динара
Колко 100 български лева кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 18,38 кувейтски динара
Колко 500 български лева кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 91,92 кувейтски динара
Колко 2000 български лева кувейтски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 367,7 кувейтски динара
Currencies of the World © 2021 сряда, 23 юни 2021 г., 06:53 ч.