ل.ل.‏

Lebanese Pound

ливанска лира

как се е променила стойността на валутата през последната година?

ливанска лира как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 1528,2 LBP

1 BGN = 917,94 LBP

1 LBP = 0,00065434 USD

1 LBP = 0,0010894 BGN

Колко 10 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 15 282,46 ливански лири
Колко 50 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 76 412,31 ливански лири
Колко 100 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 152 824,61 ливански лири
Колко 500 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 764 123,06 ливански лири
Колко 2000 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 3 056 492,23 ливански лири
Колко 10 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 9179,38 ливански лири
Колко 50 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 45 896,89 ливански лири
Колко 100 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 91 793,78 ливански лири
Колко 500 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 458 968,88 ливански лири
Колко 2000 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 1 835 875,51 ливански лири
Currencies of the World © 2021 събота, 18 септември 2021 г., 06:53 ч.