ل.ل.‏

Lebanese Pound

ливанска лира

как се е променила стойността на валутата през последната година?

ливанска лира как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 1517,5 LBP

1 BGN = 919,41 LBP

1 LBP = 0,00065899 USD

1 LBP = 0,0010877 BGN

Колко 10 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 15 174,72 ливански лири
Колко 50 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 75 873,59 ливански лири
Колко 100 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 151 747,18 ливански лири
Колко 500 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 758 735,91 ливански лири
Колко 2000 щатски долара ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 3 034 943,63 ливански лири
Колко 10 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 9194,07 ливански лири
Колко 50 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 45 970,34 ливански лири
Колко 100 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 91 940,69 ливански лири
Колко 500 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 459 703,43 ливански лири
Колко 2000 български лева ливански лири струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 1 838 813,7 ливански лири
Currencies of the World © 2021 понеделник, 21 юни 2021 г., 06:53 ч.