د.ل.‏

Libyan Dinar

либийски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

либийски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 4,4946 LYD

1 BGN = 2,7421 LYD

1 LYD = 0,22249 USD

1 LYD = 0,36469 BGN

Колко 10 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 44,95 либийски динара
Колко 50 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 224,73 либийски динара
Колко 100 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 449,46 либийски динара
Колко 500 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 2247,3 либийски динара
Колко 2000 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 8989,2 либийски динара
Колко 10 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 27,42 либийски динара
Колко 50 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 137,1 либийски динара
Колко 100 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 274,21 либийски динара
Колко 500 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 1371,03 либийски динара
Колко 2000 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 5484,1 либийски динара
Currencies of the World © 2021 сряда, 23 юни 2021 г., 06:53 ч.