د.ل.‏

Libyan Dinar

либийски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

либийски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 4,51 LYD

1 BGN = 2,7052 LYD

1 LYD = 0,22173 USD

1 LYD = 0,36966 BGN

Колко 10 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 45,1 либийски динара
Колко 50 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 225,5 либийски динара
Колко 100 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 451 либийски динара
Колко 500 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 2255 либийски динара
Колко 2000 щатски долара либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 9020 либийски динара
Колко 10 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 27,05 либийски динара
Колко 50 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 135,26 либийски динара
Колко 100 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 270,52 либийски динара
Колко 500 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 1352,59 либийски динара
Колко 2000 български лева либийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 5410,34 либийски динара
Currencies of the World © 2021 вторник, 21 септември 2021 г., 19:18 ч.