د.م.‏

Moroccan Dirham

марокански дирхам

как се е променила стойността на валутата през последната година?

марокански дирхам как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 8,988 MAD

1 BGN = 5,3986 MAD

1 MAD = 0,11126 USD

1 MAD = 0,18523 BGN

Колко 10 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 89,88 марокански дирхама
Колко 50 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 449,4 марокански дирхама
Колко 100 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 898,8 марокански дирхама
Колко 500 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 4494 марокански дирхама
Колко 2000 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 17 976 марокански дирхама
Колко 10 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 53,99 марокански дирхама
Колко 50 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 269,93 марокански дирхама
Колко 100 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 539,86 марокански дирхама
Колко 500 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 2699,31 марокански дирхама
Колко 2000 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 10 797,25 марокански дирхама
Currencies of the World © 2021 събота, 18 септември 2021 г., 06:53 ч.