د.م.‏

Moroccan Dirham

марокански дирхам

как се е променила стойността на валутата през последната година?

марокански дирхам как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 8,9045 MAD

1 BGN = 5,3951 MAD

1 MAD = 0,1123 USD

1 MAD = 0,18535 BGN

Колко 10 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 89,05 марокански дирхама
Колко 50 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 445,23 марокански дирхама
Колко 100 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 890,45 марокански дирхама
Колко 500 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 4452,25 марокански дирхама
Колко 2000 щатски долара марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 17 809 марокански дирхама
Колко 10 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 53,95 марокански дирхама
Колко 50 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 269,75 марокански дирхама
Колко 100 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 539,51 марокански дирхама
Колко 500 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 2697,54 марокански дирхама
Колко 2000 български лева марокански дирхама струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 10 790,17 марокански дирхама
Currencies of the World © 2021 неделя, 20 юни 2021 г., 06:53 ч.