ر.ع.‏

Omani Rial

омански риал

как се е променила стойността на валутата през последната година?

омански риал как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 0,38505 OMR

1 BGN = 0,23128 OMR

1 OMR = 2,5971 USD

1 OMR = 4,3238 BGN

Колко 10 щатски долара омански риала струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 3,85 омански риала
Колко 50 щатски долара омански риала струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 19,25 омански риала
Колко 100 щатски долара омански риала струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 38,5 омански риала
Колко 500 щатски долара омански риала струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 192,52 омански риала
Колко 2000 щатски долара омански риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 770,09 омански риала
Колко 10 български лева омански риала струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 2,31 омански риала
Колко 50 български лева омански риала струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 11,56 омански риала
Колко 100 български лева омански риала струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 23,13 омански риала
Колко 500 български лева омански риала струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 115,64 омански риала
Колко 2000 български лева омански риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 462,55 омански риала
Currencies of the World © 2021 събота, 18 септември 2021 г., 06:53 ч.