ر.ق.‏

Qatari Rial

катарски риал

как се е променила стойността на валутата през последната година?

катарски риал как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 3,641 QAR

1 BGN = 2,187 QAR

1 QAR = 0,27465 USD

1 QAR = 0,45726 BGN

Колко 10 щатски долара катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 36,41 катарски риала
Колко 50 щатски долара катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 182,05 катарски риала
Колко 100 щатски долара катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 364,1 катарски риала
Колко 500 щатски долара катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 1820,5 катарски риала
Колко 2000 щатски долара катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 7282 катарски риала
Колко 10 български лева катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 21,87 катарски риала
Колко 50 български лева катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 109,35 катарски риала
Колко 100 български лева катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 218,7 катарски риала
Колко 500 български лева катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 1093,48 катарски риала
Колко 2000 български лева катарски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 4373,92 катарски риала
Currencies of the World © 2021 събота, 18 септември 2021 г., 06:53 ч.