ر.س.‏

Saudi Riyal

саудитски риал

как се е променила стойността на валутата през последната година?

саудитски риал как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 3,75 SAR

1 BGN = 2,2721 SAR

1 SAR = 0,26666 USD

1 SAR = 0,44013 BGN

Колко 10 щатски долара саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 37,5 саудитски риала
Колко 50 щатски долара саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 187,5 саудитски риала
Колко 100 щатски долара саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 375 саудитски риала
Колко 500 щатски долара саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 1875,02 саудитски риала
Колко 2000 щатски долара саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 7500,06 саудитски риала
Колко 10 български лева саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 22,72 саудитски риала
Колко 50 български лева саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 113,6 саудитски риала
Колко 100 български лева саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 227,21 саудитски риала
Колко 500 български лева саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 1136,04 саудитски риала
Колко 2000 български лева саудитски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 4544,16 саудитски риала
Currencies of the World © 2021 събота, 19 юни 2021 г., 19:18 ч.