د.ت.‏

Tunisian Dinar

тунизийски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

тунизийски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 2,7525 TND

1 BGN = 1,6887 TND

1 TND = 0,36331 USD

1 TND = 0,59217 BGN

Колко 10 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 27,53 тунизийски динара
Колко 50 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 137,63 тунизийски динара
Колко 100 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 275,25 тунизийски динара
Колко 500 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 1376,25 тунизийски динара
Колко 2000 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 5505 тунизийски динара
Колко 10 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 16,89 тунизийски динара
Колко 50 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 84,43 тунизийски динара
Колко 100 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 168,87 тунизийски динара
Колко 500 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 844,35 тунизийски динара
Колко 2000 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 3377,39 тунизийски динара
Currencies of the World © 2021 четвъртък, 17 юни 2021 г., 06:53 ч.