د.ت.‏

Tunisian Dinar

тунизийски динар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

тунизийски динар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 2,7915 TND

1 BGN = 1,6772 TND

1 TND = 0,35823 USD

1 TND = 0,59622 BGN

Колко 10 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 27,92 тунизийски динара
Колко 50 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 139,58 тунизийски динара
Колко 100 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 279,15 тунизийски динара
Колко 500 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 1395,75 тунизийски динара
Колко 2000 щатски долара тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 5583 тунизийски динара
Колко 10 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 16,77 тунизийски динара
Колко 50 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 83,86 тунизийски динара
Колко 100 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 167,72 тунизийски динара
Колко 500 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 838,62 тунизийски динара
Колко 2000 български лева тунизийски динара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 3354,48 тунизийски динара
Currencies of the World © 2021 петък, 17 септември 2021 г., 06:53 ч.