ر.ي.‏

Yemeni Rial

йеменски риал

как се е променила стойността на валутата през последната година?

йеменски риал как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 250 YER

1 BGN = 154,96 YER

1 YER = 0,004 USD

1 YER = 0,0064533 BGN

Колко 10 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 2500 йеменски риала
Колко 50 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 12 500,01 йеменски риала
Колко 100 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 25 000,02 йеменски риала
Колко 500 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 125 000,13 йеменски риала
Колко 2000 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 500 000,5 йеменски риала
Колко 10 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 1549,6 йеменски риала
Колко 50 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 7748,01 йеменски риала
Колко 100 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 15 496,01 йеменски риала
Колко 500 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 77 480,06 йеменски риала
Колко 2000 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 309 920,23 йеменски риала
Currencies of the World © 2021 понеделник, 14 юни 2021 г., 19:18 ч.