ر.ي.‏

Yemeni Rial

йеменски риал

как се е променила стойността на валутата през последната година?

йеменски риал как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 250,85 YER

1 BGN = 150,67 YER

1 YER = 0,0039864 USD

1 YER = 0,0066369 BGN

Колко 10 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 щатски долара си струва 2508,5 йеменски риала
Колко 50 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 щатски долара си струва 12 542,5 йеменски риала
Колко 100 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 щатски долара си струва 25 085 йеменски риала
Колко 500 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 щатски долара си струва 125 424,99 йеменски риала
Колко 2000 щатски долара йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 щатски долара си струва 501 699,96 йеменски риала
Колко 10 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 1506,73 йеменски риала
Колко 50 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 7533,63 йеменски риала
Колко 100 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 15 067,25 йеменски риала
Колко 500 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 75 336,25 йеменски риала
Колко 2000 български лева йеменски риала струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 301 345,01 йеменски риала
Currencies of the World © 2021 събота, 18 септември 2021 г., 06:53 ч.