CHF

Swiss Franc

פרנק שוויצרי

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

פרנק שוויצרי כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏0.9592 CHF

‏1 ILS = ‏0.28111 CHF

‏1 CHF = ‏1.0425 USD

‏1 CHF = ‏3.5574 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 9.59 פרנק שוויצרי
כמה 50 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 47.96 פרנק שוויצרי
כמה 100 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 95.92 פרנק שוויצרי
כמה 500 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 479.6 פרנק שוויצרי
כמה 2,000 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 1,918.4 פרנק שוויצרי
כמה 10 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 2.81 פרנק שוויצרי
כמה 50 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 14.06 פרנק שוויצרי
כמה 100 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 28.11 פרנק שוויצרי
כמה 500 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 140.55 פרנק שוויצרי
כמה 2,000 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 562.21 פרנק שוויצרי
Currencies of the World © 2022 יום שבת, 25 ביוני 2022, 20:27