CHF

Swiss Franc

פרנק שוויצרי

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

פרנק שוויצרי כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏0.91694 CHF

‏1 ILS = ‏0.28091 CHF

‏1 CHF = ‏1.0906 USD

‏1 CHF = ‏3.5598 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 9.17 פרנק שוויצרי
כמה 50 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 45.85 פרנק שוויצרי
כמה 100 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 91.69 פרנק שוויצרי
כמה 500 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 458.47 פרנק שוויצרי
כמה 2,000 דולר אמריקאי פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 1,833.88 פרנק שוויצרי
כמה 10 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 2.81 פרנק שוויצרי
כמה 50 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 14.05 פרנק שוויצרי
כמה 100 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 28.09 פרנק שוויצרי
כמה 500 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 140.46 פרנק שוויצרי
כמה 2,000 שקלים חדשים פרנק שוויצרי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 561.82 פרנק שוויצרי
Currencies of the World © 2021 יום שישי, 18 ביוני 2021, 6:52