Rp

Indonesian Rupiah

רופיה אינדונזית

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

רופיה אינדונזית כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏14,263 IDR

‏1 ILS = ‏4,448.5 IDR

‏1 IDR = ‏0.00007011 USD

‏1 IDR = ‏0.0002248 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 142,633.5 רופיה אינדונזית
כמה 50 דולר אמריקאי רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 713,167.5 רופיה אינדונזית
כמה 100 דולר אמריקאי רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 1,426,335 רופיה אינדונזית
כמה 500 דולר אמריקאי רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 7,131,675 רופיה אינדונזית
כמה 2,000 דולר אמריקאי רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 28,526,700 רופיה אינדונזית
כמה 10 שקלים חדשים רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 44,484.69 רופיה אינדונזית
כמה 50 שקלים חדשים רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 222,423.47 רופיה אינדונזית
כמה 100 שקלים חדשים רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 444,846.94 רופיה אינדונזית
כמה 500 שקלים חדשים רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 2,224,234.72 רופיה אינדונזית
כמה 2,000 שקלים חדשים רופיה אינדונזית שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 8,896,938.89 רופיה אינדונזית
Currencies of the World © 2021 יום שבת, 18 בספטמבר 2021, 6:53