MDL

Moldovan Leu

לאו מולדובני

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

לאו מולדובני כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏17.923 MDL

‏1 ILS = ‏5.5128 MDL

‏1 MDL = ‏0.055795 USD

‏1 MDL = ‏0.1814 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 179.23 לאו מולדובני
כמה 50 דולר אמריקאי לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 896.14 לאו מולדובני
כמה 100 דולר אמריקאי לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 1,792.28 לאו מולדובני
כמה 500 דולר אמריקאי לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 8,961.42 לאו מולדובני
כמה 2,000 דולר אמריקאי לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 35,845.69 לאו מולדובני
כמה 10 שקלים חדשים לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 55.13 לאו מולדובני
כמה 50 שקלים חדשים לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 275.64 לאו מולדובני
כמה 100 שקלים חדשים לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 551.28 לאו מולדובני
כמה 500 שקלים חדשים לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 2,756.38 לאו מולדובני
כמה 2,000 שקלים חדשים לאו מולדובני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 11,025.51 לאו מולדובני
Currencies of the World © 2021 יום רביעי, 23 ביוני 2021, 19:18