$

Uruguayan Peso

פסו אורוגוואי

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

פסו אורוגוואי כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏43.789 UYU

‏1 ILS = ‏13.355 UYU

‏1 UYU = ‏0.022837 USD

‏1 UYU = ‏0.074876 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 437.89 פסו אורוגוואי
כמה 50 דולר אמריקאי פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 2,189.43 פסו אורוגוואי
כמה 100 דולר אמריקאי פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 4,378.85 פסו אורוגוואי
כמה 500 דולר אמריקאי פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 21,894.26 פסו אורוגוואי
כמה 2,000 דולר אמריקאי פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 87,577.02 פסו אורוגוואי
כמה 10 שקלים חדשים פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 133.55 פסו אורוגוואי
כמה 50 שקלים חדשים פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 667.77 פסו אורוגוואי
כמה 100 שקלים חדשים פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 1,335.55 פסו אורוגוואי
כמה 500 שקלים חדשים פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 6,677.74 פסו אורוגוואי
כמה 2,000 שקלים חדשים פסו אורוגוואי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 26,710.98 פסו אורוגוואי
Currencies of the World © 2021 יום שני, 21 ביוני 2021, 6:53