د.إ.‏

United Arab Emirates Dirham

EAE-dirham

hogyan változott a valuta értéke az elmúlt évben?

EAE-dirham hogyan változott a valuta értéke az elmúlt évben?

1 USD = 3,673 AED

1 HUF = 0,012206 AED

1 AED = 0,27226 USD

1 AED = 81,928 HUF

Mennyit 10 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 10 USA-dollár érdemes 36,73 EAE-dirham
Mennyit 50 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 50 USA-dollár érdemes 183,65 EAE-dirham
Mennyit 100 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 100 USA-dollár érdemes 367,3 EAE-dirham
Mennyit 500 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 500 USA-dollár érdemes 1 836,5 EAE-dirham
Mennyit 2 000 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 2 000 USA-dollár érdemes 7 346 EAE-dirham
Mennyit 10 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 10 magyar forint érdemes 0,122 EAE-dirham
Mennyit 50 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 50 magyar forint érdemes 0,61 EAE-dirham
Mennyit 100 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 100 magyar forint érdemes 1,22 EAE-dirham
Mennyit 500 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 500 magyar forint érdemes 6,1 EAE-dirham
Mennyit 2 000 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 2 000 magyar forint érdemes 24,41 EAE-dirham
Currencies of the World © 2021 2021. szeptember 18., szombat 6:52