د.إ.‏

United Arab Emirates Dirham

EAE-dirham

hogyan változott a valuta értéke az elmúlt évben?

EAE-dirham hogyan változott a valuta értéke az elmúlt évben?

1 USD = 3,6732 AED

1 HUF = 0,012656 AED

1 AED = 0,27224 USD

1 AED = 79,013 HUF

Mennyit 10 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 10 USA-dollár érdemes 36,73 EAE-dirham
Mennyit 50 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 50 USA-dollár érdemes 183,66 EAE-dirham
Mennyit 100 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 100 USA-dollár érdemes 367,32 EAE-dirham
Mennyit 500 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 500 USA-dollár érdemes 1 836,6 EAE-dirham
Mennyit 2 000 USA-dollár EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 2 000 USA-dollár érdemes 7 346,4 EAE-dirham
Mennyit 10 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 10 magyar forint érdemes 0,127 EAE-dirham
Mennyit 50 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 50 magyar forint érdemes 0,633 EAE-dirham
Mennyit 100 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 100 magyar forint érdemes 1,27 EAE-dirham
Mennyit 500 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 500 magyar forint érdemes 6,33 EAE-dirham
Mennyit 2 000 magyar forint EAE-dirham ér?
A jelenlegi árfolyamon 2 000 magyar forint érdemes 25,31 EAE-dirham
Currencies of the World © 2021 2021. június 15., kedd 19:17