د.ت.‏

Tunisian Dinar

dinar tunisian

s-a schimbat valoarea monedei în ultimul an?

dinar tunisian s-a schimbat valoarea monedei în ultimul an?

1 USD = 2,7465 TND

1 RON = 0,67639 TND

1 TND = 0,3641 USD

1 TND = 1,4784 RON

Cât 10 dolari americani dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 10 dolari americani este în valoare de 27,47 dinari tunisieni
Cât 50 de dolari americani dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 50 de dolari americani este în valoare de 137,33 dinari tunisieni
Cât 100 de dolari americani dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 100 de dolari americani este în valoare de 274,65 dinari tunisieni
Cât 500 de dolari americani dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 500 de dolari americani este în valoare de 1.373,25 dinari tunisieni
Cât 2.000 de dolari americani dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 2.000 de dolari americani este în valoare de 5.493 de dinari tunisieni
Cât 10 lei românești dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 10 lei românești este în valoare de 6,76 dinari tunisieni
Cât 50 de lei românești dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 50 de lei românești este în valoare de 33,82 dinari tunisieni
Cât 100 de lei românești dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 100 de lei românești este în valoare de 67,64 dinari tunisieni
Cât 500 de lei românești dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 500 de lei românești este în valoare de 338,2 dinari tunisieni
Cât 2.000 de lei românești dinari tunisieni valorează?
La cursul de schimb actual, 2.000 de lei românești este în valoare de 1.352,79 dinari tunisieni
Currencies of the World © 2021 luni, 14 iunie 2021, 19:18