؋

Afghan Afghani

อัฟกานิอัฟกานิสถาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

อัฟกานิอัฟกานิสถาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = AFN 72.5

THB 1 = AFN 2.0213

AFN 1 = USD 0.013793

AFN 1 = THB 0.49473

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 725 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,625 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,250 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 36,250.01 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 145,000.02 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 20.21 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 101.07 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 202.13 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,010.66 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน อัฟกานิอัฟกานิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,042.64 อัฟกานิอัฟกานิสถาน
Currencies of the World © 2024 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 06:49