Afl.

Aruban Florin

ฟลอรินอารูบา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟลอรินอารูบา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = AWG 1.8025

THB 1 = AWG 0.054162

AWG 1 = USD 0.55479

AWG 1 = THB 18.463

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 18.03 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 90.13 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 180.25 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 901.25 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,605 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.542 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.71 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.42 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 27.08 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 108.32 ฟลอรินอารูบา
Currencies of the World © 2023 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 20:28