Afl.

Aruban Florin

ฟลอรินอารูบา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟลอรินอารูบา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = AWG 1.8

THB 1 = AWG 0.053969

AWG 1 = USD 0.55556

AWG 1 = THB 18.529

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 18 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 90 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 180 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 900 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,600 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.54 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.7 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.4 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 26.98 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 107.94 ฟลอรินอารูบา
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:17