Afl.

Aruban Florin

ฟลอรินอารูบา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟลอรินอารูบา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = AWG 1.8005

THB 1 = AWG 0.057274

AWG 1 = USD 0.5554

AWG 1 = THB 17.46

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 18.01 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 90.03 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 180.05 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 900.25 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,601 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.573 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.86 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.73 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 28.64 ฟลอรินอารูบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟลอรินอารูบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 114.55 ฟลอรินอารูบา
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 19:17