лв.

Bulgarian Lev

เลฟบัลแกเรีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เลฟบัลแกเรีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BGN 1.8081

THB 1 = BGN 0.050411

BGN 1 = USD 0.55306

BGN 1 = THB 19.837

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 18.08 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 90.41 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 180.81 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 904.06 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,616.22 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.504 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.52 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.04 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 25.21 เลฟบัลแกเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เลฟบัลแกเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 100.82 เลฟบัลแกเรีย
Currencies of the World © 2024 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 06:49