$

Brunei Dollar

ดอลลาร์บรูไน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์บรูไน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BND 1.3894

THB 1 = BND 0.039213

BND 1 = USD 0.71973

BND 1 = THB 25.502

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 13.89 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 69.47 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 138.94 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 694.7 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,778.81 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.392 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.96 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.92 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 19.61 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 78.43 ดอลลาร์บรูไน
Currencies of the World © 2022 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 20:27