$

Brunei Dollar

ดอลลาร์บรูไน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์บรูไน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BND 1.3242

THB 1 = BND 0.038993

BND 1 = USD 0.75515

BND 1 = THB 25.646

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 13.24 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 66.21 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 132.42 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 662.12 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,648.49 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.39 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.95 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.9 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 19.5 ดอลลาร์บรูไน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์บรูไน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 77.99 ดอลลาร์บรูไน
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 20:28