Nu.

Bhutanese ngultrum

เอ็งกุลตรัมภูฏาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เอ็งกุลตรัมภูฏาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BTN 83.502

THB 1 = BTN 2.3399

BTN 1 = USD 0.011976

BTN 1 = THB 0.42736

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 835.02 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,175.08 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,350.16 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41,750.79 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 167,003.15 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 23.4 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 117 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 233.99 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,169.97 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,679.86 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
Currencies of the World © 2023 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 06:49