Nu.

Bhutanese ngultrum

เอ็งกุลตรัมภูฏาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เอ็งกุลตรัมภูฏาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BTN 81.405

THB 1 = BTN 2.1696

BTN 1 = USD 0.012284

BTN 1 = THB 0.4609

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 814.05 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,070.26 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,140.51 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 40,702.56 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 162,810.25 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 21.7 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 108.48 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 216.96 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,084.82 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,339.29 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
Currencies of the World © 2022 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 06:47