Nu.

Bhutanese ngultrum

เอ็งกุลตรัมภูฏาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เอ็งกุลตรัมภูฏาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BTN 73.307

THB 1 = BTN 2.3534

BTN 1 = USD 0.013641

BTN 1 = THB 0.42492

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 733.07 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,665.37 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,330.74 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 36,653.69 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 146,614.77 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 23.53 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 117.67 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 235.34 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,176.68 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เอ็งกุลตรัมภูฏาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,706.73 เอ็งกุลตรัมภูฏาน
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 19:17