руб.

Belarusian Ruble

รูเบิลเบลารุส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูเบิลเบลารุส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BYN 2.5417

THB 1 = BYN 0.079679

BYN 1 = USD 0.39343

BYN 1 = THB 12.55

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 25.42 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 127.09 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 254.17 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,270.87 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,083.5 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.797 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.98 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.97 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 39.84 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 159.36 รูเบิลเบลารุส
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 06:53