руб.

Belarusian Ruble

รูเบิลเบลารุส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูเบิลเบลารุส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BYN 2.4888

THB 1 = BYN 0.073286

BYN 1 = USD 0.40179

BYN 1 = THB 13.645

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 24.89 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 124.44 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 248.88 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,244.42 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,977.69 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.733 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.66 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.33 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 36.64 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 146.57 รูเบิลเบลารุส
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 20:28