руб.

Belarusian Ruble

รูเบิลเบลารุส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูเบิลเบลารุส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BYN 2.5028

THB 1 = BYN 0.075042

BYN 1 = USD 0.39955

BYN 1 = THB 13.326

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 25.03 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 125.14 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 250.28 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,251.41 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,005.64 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.75 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.75 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.5 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 37.52 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 150.08 รูเบิลเบลารุส
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:17