руб.

Belarusian Ruble

รูเบิลเบลารุส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูเบิลเบลารุส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BYN 2.5278

THB 1 = BYN 0.071046

BYN 1 = USD 0.3956

BYN 1 = THB 14.075

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 25.28 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 126.39 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 252.78 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,263.89 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,055.57 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.71 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.55 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.1 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 35.52 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 142.09 รูเบิลเบลารุส
Currencies of the World © 2022 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 06:48