руб.

Belarusian Ruble

รูเบิลเบลารุส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูเบิลเบลารุส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = BYN 3.2955

THB 1 = BYN 0.093726

BYN 1 = USD 0.30344

BYN 1 = THB 10.669

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 32.96 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 164.78 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 329.55 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,647.76 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,591.03 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.937 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.69 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 9.37 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 46.86 รูเบิลเบลารุส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูเบิลเบลารุส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 187.45 รูเบิลเบลารุส
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 20:28