Cuban peso

เปโซคิวบา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เปโซคิวบา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = CUP 25.75

THB 1 = CUP 0.72674

CUP 1 = USD 0.038835

CUP 1 = THB 1.376

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 257.5 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,287.5 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,575 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 12,875 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 51,500 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.27 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 36.34 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 72.67 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 363.37 เปโซคิวบา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เปโซคิวบา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,453.48 เปโซคิวบา
Currencies of the World © 2022 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 20:27