Nfk

Eritrean Nakfa

แนกฟาเอริเทรีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

แนกฟาเอริเทรีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ERN 15.002

THB 1 = ERN 0.47722

ERN 1 = USD 0.066658

ERN 1 = THB 2.0955

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 150.02 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 750.1 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,500.2 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,501 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 30,004 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.77 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 23.86 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 47.72 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 238.61 แนกฟาเอริเทรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน แนกฟาเอริเทรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 954.43 แนกฟาเอริเทรีย
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 19:17