Br

Ethiopian Birr

เบอรร์เอธิโอเปีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เบอรร์เอธิโอเปีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ETB 55.24

THB 1 = ETB 1.5103

ETB 1 = USD 0.018103

ETB 1 = THB 0.66214

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 552.4 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,762 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,524 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 27,620 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 110,480 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 15.1 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 75.51 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 151.03 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 755.13 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,020.52 เบอรร์เอธิโอเปีย
Currencies of the World © 2023 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 20:28