Br

Ethiopian Birr

เบอรร์เอธิโอเปีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เบอรร์เอธิโอเปีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ETB 43.654

THB 1 = ETB 1.3685

ETB 1 = USD 0.022908

ETB 1 = THB 0.73075

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 436.54 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,182.68 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,365.36 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 21,826.78 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 87,307.13 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.68 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 68.42 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 136.85 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 684.23 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,736.9 เบอรร์เอธิโอเปีย
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 06:53