Br

Ethiopian Birr

เบอรร์เอธิโอเปีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เบอรร์เอธิโอเปีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ETB 53.088

THB 1 = ETB 1.5632

ETB 1 = USD 0.018837

ETB 1 = THB 0.63972

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 530.88 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,654.38 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,308.75 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 26,543.76 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 106,175.05 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 15.63 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 78.16 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 156.32 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 781.6 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,126.39 เบอรร์เอธิโอเปีย
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 20:28