Br

Ethiopian Birr

เบอรร์เอธิโอเปีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เบอรร์เอธิโอเปีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ETB 46.45

THB 1 = ETB 1.3927

ETB 1 = USD 0.021529

ETB 1 = THB 0.71803

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 464.5 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,322.5 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,645 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 23,225 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 92,900 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.93 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 69.63 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 139.27 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 696.35 เบอรร์เอธิโอเปีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เบอรร์เอธิโอเปีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,785.4 เบอรร์เอธิโอเปีย
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18