Euro

ยูโร

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ยูโร มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = EUR 0.83377

THB 1 = EUR 0.026625

EUR 1 = USD 1.1994

EUR 1 = THB 37.558

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8.34 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41.69 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 83.38 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 416.88 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,667.53 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.266 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.33 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.66 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.31 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 53.25 ยูโร
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 06:53