Euro

ยูโร

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ยูโร มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = EUR 0.85263

THB 1 = EUR 0.025564

EUR 1 = USD 1.1728

EUR 1 = THB 39.117

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8.53 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 42.63 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 85.26 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 426.31 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,705.26 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.256 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.28 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.56 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.78 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 51.13 ยูโร
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18