Euro

ยูโร

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ยูโร มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = EUR 0.93445

THB 1 = EUR 0.027515

EUR 1 = USD 1.0701

EUR 1 = THB 36.343

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 9.34 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 46.72 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 93.44 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 467.22 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,868.9 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.275 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.38 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.75 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.76 ยูโร
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ยูโร ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 55.03 ยูโร
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 20:28