£

British Pound Sterling

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GBP 0.81788

THB 1 = GBP 0.024083

GBP 1 = USD 1.2227

GBP 1 = THB 41.523

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8.18 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 40.89 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 81.79 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 408.94 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,635.76 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.241 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.2 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.41 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.04 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 48.17 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 20:28