£

British Pound Sterling

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GBP 0.8186

THB 1 = GBP 0.022632

GBP 1 = USD 1.2216

GBP 1 = THB 44.185

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8.19 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 40.93 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 81.86 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 409.3 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,637.21 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.226 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.13 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.26 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 11.32 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 45.26 ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
Currencies of the World © 2023 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 20:28