GEL

Georgian Lari

ลารีจอร์เจีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลารีจอร์เจีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GEL 3.16

THB 1 = GEL 0.10159

GEL 1 = USD 0.31646

GEL 1 = THB 9.8438

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 31.6 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 158 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 316 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,580 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,320 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.02 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.08 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 10.16 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 50.79 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 203.17 ลารีจอร์เจีย
Currencies of the World © 2021 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 06:53