GEL

Georgian Lari

ลารีจอร์เจีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลารีจอร์เจีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GEL 3.105

THB 1 = GEL 0.093096

GEL 1 = USD 0.32206

GEL 1 = THB 10.742

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 31.05 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 155.25 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 310.5 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,552.5 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,210 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.931 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.65 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 9.31 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 46.55 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 186.19 ลารีจอร์เจีย
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18