GEL

Georgian Lari

ลารีจอร์เจีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลารีจอร์เจีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GEL 2.575

THB 1 = GEL 0.075822

GEL 1 = USD 0.38835

GEL 1 = THB 13.189

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 25.75 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 128.75 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 257.5 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,287.5 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,150 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.758 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.79 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.58 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 37.91 ลารีจอร์เจีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลารีจอร์เจีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 151.64 ลารีจอร์เจีย
Currencies of the World © 2023 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 20:28