D

Gambian dalasi

ดาลาซีแกมเบีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดาลาซีแกมเบีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GMD 51.15

THB 1 = GMD 1.6271

GMD 1 = USD 0.01955

GMD 1 = THB 0.61459

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 511.5 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,557.5 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,115 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 25,575 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 102,300 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 16.27 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 81.35 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 162.71 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 813.55 ดาลาซีแกมเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดาลาซีแกมเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,254.19 ดาลาซีแกมเบีย
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 19:17