L

Honduran Lempira

เลมปิราฮอนดูรัส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เลมปิราฮอนดูรัส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = HNL 24.12

THB 1 = HNL 0.76723

HNL 1 = USD 0.041459

HNL 1 = THB 1.3034

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 241.2 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,206 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,412 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 12,060 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 48,240 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.67 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 38.36 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 76.72 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 383.61 เลมปิราฮอนดูรัส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เลมปิราฮอนดูรัส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,534.45 เลมปิราฮอนดูรัส
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 06:52