Israeli New Sheqel

นิวเชเกลอิสราเอล

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

นิวเชเกลอิสราเอล มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ILS 3.2392

THB 1 = ILS 0.10399

ILS 1 = USD 0.30872

ILS 1 = THB 9.6166

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 32.39 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 161.96 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 323.92 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,619.6 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,478.4 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.04 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.2 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 10.4 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 51.99 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 207.97 นิวเชเกลอิสราเอล
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 19:17