Israeli New Sheqel

นิวเชเกลอิสราเอล

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

นิวเชเกลอิสราเอล มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ILS 3.2061

THB 1 = ILS 0.096126

ILS 1 = USD 0.31191

ILS 1 = THB 10.403

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 32.06 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 160.3 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 320.6 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,603.02 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,412.1 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.961 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.81 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 9.61 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 48.06 นิวเชเกลอิสราเอล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน นิวเชเกลอิสราเอล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 192.25 นิวเชเกลอิสราเอล
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18