Indian Rupee

รูปีอินเดีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีอินเดีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = INR 73.733

THB 1 = INR 2.2107

INR 1 = USD 0.013563

INR 1 = THB 0.45234

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 737.33 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,686.63 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,373.25 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 36,866.27 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 147,465.08 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 22.11 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 110.54 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 221.07 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,105.35 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,421.41 รูปีอินเดีย
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18