Indian Rupee

รูปีอินเดีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีอินเดีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = INR 73.241

THB 1 = INR 2.3545

INR 1 = USD 0.013654

INR 1 = THB 0.42471

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 732.41 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,662.03 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,324.05 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 36,620.25 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 146,481.02 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 23.55 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 117.73 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 235.45 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,177.26 รูปีอินเดีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีอินเดีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,709.04 รูปีอินเดีย
Currencies of the World © 2021 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 06:53