Cambodian Riel

เรียลกัมพูชา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เรียลกัมพูชา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = KHR 4,089

THB 1 = KHR 122.6

KHR 1 = USD 0.00024456

KHR 1 = THB 0.0081566

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 40,890 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 204,450 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 408,900 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,044,500 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,178,000 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,226 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6,129.98 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12,259.95 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 61,299.75 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 245,199.01 เรียลกัมพูชา
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18