Cambodian Riel

เรียลกัมพูชา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เรียลกัมพูชา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = KHR 4,084

THB 1 = KHR 128.35

KHR 1 = USD 0.00024486

KHR 1 = THB 0.0077911

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 40,840 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 204,200 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 408,400 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,042,000 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,168,000 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,283.52 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6,417.59 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12,835.18 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 64,175.88 เรียลกัมพูชา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เรียลกัมพูชา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 256,703.54 เรียลกัมพูชา
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 19:18