Lao kip

กีบลาว

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

กีบลาว มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = LAK 9,443.1

THB 1 = LAK 297.04

LAK 1 = USD 0.0001059

LAK 1 = THB 0.0033666

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 94,431.21 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 472,156.07 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 944,312.13 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,721,560.66 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 18,886,242.65 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,970.38 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 14,851.88 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 29,703.76 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 148,518.78 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 594,075.14 กีบลาว
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 06:53