Lao kip

กีบลาว

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

กีบลาว มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = LAK 9,605

THB 1 = LAK 288.31

LAK 1 = USD 0.00010411

LAK 1 = THB 0.0034685

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 96,050 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 480,250 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 960,500 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,802,500 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 19,210,000 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,883.1 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 14,415.51 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 28,831.02 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 144,155.08 กีบลาว
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน กีบลาว ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 576,620.31 กีบลาว
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 06:53