SL Re

Sri Lankan Rupee

รูปีศรีลังกา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีศรีลังกา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = LKR 198.78

THB 1 = LKR 6.3233

LKR 1 = USD 0.0050306

LKR 1 = THB 0.15814

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,987.82 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 9,939.12 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 19,878.25 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 99,391.23 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 397,564.93 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 63.23 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 316.17 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 632.33 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,161.66 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12,646.64 รูปีศรีลังกา
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 19:17