SL Re

Sri Lankan Rupee

รูปีศรีลังกา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีศรีลังกา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = LKR 199.61

THB 1 = LKR 5.9918

LKR 1 = USD 0.0050097

LKR 1 = THB 0.1669

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,996.14 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 9,980.72 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 19,961.44 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 99,807.19 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 399,228.77 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 59.92 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 299.59 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 599.18 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,995.88 รูปีศรีลังกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีศรีลังกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 11,983.52 รูปีศรีลังกา
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 06:53