MKD

Macedonian Denar

ดีนาร์มาซิโดเนีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดีนาร์มาซิโดเนีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MKD 52.395

THB 1 = MKD 1.5793

MKD 1 = USD 0.019086

MKD 1 = THB 0.63319

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 523.95 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,619.73 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,239.46 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 26,197.3 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 104,789.21 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 15.79 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 78.96 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 157.93 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 789.65 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,158.58 ดีนาร์มาซิโดเนีย
Currencies of the World © 2021 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 06:53