MKD

Macedonian Denar

ดีนาร์มาซิโดเนีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดีนาร์มาซิโดเนีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MKD 51.602

THB 1 = MKD 1.6451

MKD 1 = USD 0.019379

MKD 1 = THB 0.60788

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 516.02 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,580.08 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,160.17 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 25,800.84 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 103,203.38 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 16.45 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 82.25 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 164.51 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 822.53 ดีนาร์มาซิโดเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดีนาร์มาซิโดเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,290.13 ดีนาร์มาซิโดเนีย
Currencies of the World © 2021 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 06:53