MOP$

Macanese Pataca

ปาตากามาเก๊า

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ปาตากามาเก๊า มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MOP 7.9983

THB 1 = MOP 0.25443

MOP 1 = USD 0.12503

MOP 1 = THB 3.9304

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 79.98 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 399.92 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 799.83 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,999.17 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 15,996.68 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.54 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.72 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 25.44 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 127.21 ปาตากามาเก๊า
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ปาตากามาเก๊า ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 508.86 ปาตากามาเก๊า
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 19:18