MURs

Mauritian Rupee

รูปีมอริเชียส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีมอริเชียส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MUR 42.398

THB 1 = MUR 1.2712

MUR 1 = USD 0.023586

MUR 1 = THB 0.78665

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 423.98 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,119.9 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,239.81 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 21,199.03 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 84,796.13 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.71 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 63.56 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 127.12 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 635.61 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,542.42 รูปีมอริเชียส
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18