MURs

Mauritian Rupee

รูปีมอริเชียส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีมอริเชียส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MUR 40.8

THB 1 = MUR 1.3108

MUR 1 = USD 0.02451

MUR 1 = THB 0.76292

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 408 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,040 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,080 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 20,400 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 81,600 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.11 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 65.54 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 131.08 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 655.38 รูปีมอริเชียส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีมอริเชียส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,621.52 รูปีมอริเชียส
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 06:53