RM

Malaysian Ringgit

ริงกิตมาเลเซีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ริงกิตมาเลเซีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MYR 4.142

THB 1 = MYR 0.13205

MYR 1 = USD 0.24143

MYR 1 = THB 7.573

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41.42 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 207.1 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 414.2 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,071 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,284 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.32 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6.6 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.2 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 66.02 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 264.09 ริงกิตมาเลเซีย
Currencies of the World © 2021 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 06:53