RM

Malaysian Ringgit

ริงกิตมาเลเซีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ริงกิตมาเลเซีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MYR 4.17

THB 1 = MYR 0.12569

MYR 1 = USD 0.23981

MYR 1 = THB 7.9559

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41.7 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 208.5 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 417 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,085 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,340 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.26 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6.28 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.57 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 62.85 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ริงกิตมาเลเซีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 251.39 ริงกิตมาเลเซีย
Currencies of the World © 2021 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 06:53