MTn

Mozambican Metical

เมติคัลโมซัมบิก

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เมติคัลโมซัมบิก มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MZN 63.25

THB 1 = MZN 1.9821

MZN 1 = USD 0.01581

MZN 1 = THB 0.50451

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 632.5 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,162.5 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,325 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 31,625 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 126,500.01 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 19.82 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 99.11 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 198.21 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 991.07 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,964.27 เมติคัลโมซัมบิก
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 19:18