MTn

Mozambican Metical

เมติคัลโมซัมบิก

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

เมติคัลโมซัมบิก มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MZN 64

THB 1 = MZN 1.9189

MZN 1 = USD 0.015625

MZN 1 = THB 0.52113

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 640 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,200 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,400 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 32,000 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 127,999.99 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 19.19 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 95.94 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 191.89 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 959.45 เมติคัลโมซัมบิก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน เมติคัลโมซัมบิก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,837.79 เมติคัลโมซัมบิก
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18