N$

Namibian Dollar

ดอลลาร์นามิเบีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์นามิเบีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NAD 13.73

THB 1 = NAD 0.44139

NAD 1 = USD 0.072833

NAD 1 = THB 2.2656

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 137.3 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 686.5 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,373 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,865 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 27,460 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.41 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 22.07 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 44.14 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 220.69 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 882.78 ดอลลาร์นามิเบีย
Currencies of the World © 2021 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 06:53