N$

Namibian Dollar

ดอลลาร์นามิเบีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์นามิเบีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NAD 14.77

THB 1 = NAD 0.44335

NAD 1 = USD 0.067705

NAD 1 = THB 2.2556

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 147.7 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 738.5 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,477 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,385 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 29,540 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.43 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 22.17 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 44.33 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 221.67 ดอลลาร์นามิเบีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์นามิเบีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 886.69 ดอลลาร์นามิเบีย
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 06:53