Nigerian Naira

ไนราไนจีเรีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ไนราไนจีเรีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NGN 411.38

THB 1 = NGN 12.94

NGN 1 = USD 0.0024308

NGN 1 = THB 0.077279

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,113.8 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 20,569 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41,138 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 205,690 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 822,760 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 129.4 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 647.01 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,294.01 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6,470.07 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 25,880.28 ไนราไนจีเรีย
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 06:53