Nigerian Naira

ไนราไนจีเรีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ไนราไนจีเรีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NGN 411.5

THB 1 = NGN 12.338

NGN 1 = USD 0.0024301

NGN 1 = THB 0.081051

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,115 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 20,575 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41,150 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 205,750 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 823,000 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 123.38 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 616.9 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,233.79 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6,168.95 ไนราไนจีเรีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ไนราไนจีเรีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 24,675.81 ไนราไนจีเรีย
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18