kr

Norwegian Krone

โครนนอร์เวย์

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

โครนนอร์เวย์ มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NOK 8.56

THB 1 = NOK 0.27218

NOK 1 = USD 0.11682

NOK 1 = THB 3.6741

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 85.6 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 428 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 856 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,280.01 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 17,120.05 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.72 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.61 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 27.22 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 136.09 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 544.36 โครนนอร์เวย์
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 19:18