kr

Norwegian Krone

โครนนอร์เวย์

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

โครนนอร์เวย์ มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NOK 8.6841

THB 1 = NOK 0.26037

NOK 1 = USD 0.11515

NOK 1 = THB 3.8407

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 86.84 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 434.2 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 868.41 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,342.03 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 17,368.11 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.6 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.02 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 26.04 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 130.19 โครนนอร์เวย์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน โครนนอร์เวย์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 520.74 โครนนอร์เวย์
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18