नेरू

Nepalese Rupee

รูปีเนปาล

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีเนปาล มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NPR 118.94

THB 1 = NPR 3.7505

NPR 1 = USD 0.0084078

NPR 1 = THB 0.26663

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,189.37 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,946.83 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 11,893.65 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 59,468.26 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 237,873.06 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 37.51 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 187.53 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 375.05 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,875.26 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7,501.04 รูปีเนปาล
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 19:18