नेरू

Nepalese Rupee

รูปีเนปาล

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีเนปาล มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = NPR 117.77

THB 1 = NPR 3.5312

NPR 1 = USD 0.0084909

NPR 1 = THB 0.28319

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,177.73 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,888.65 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 11,777.3 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 58,886.49 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 235,545.95 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 35.31 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 176.56 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 353.12 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,765.58 รูปีเนปาล
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีเนปาล ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7,062.32 รูปีเนปาล
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18