Pakistani Rupee

รูปีปากีสถาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีปากีสถาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = PKR 168.7

THB 1 = PKR 5.0581

PKR 1 = USD 0.0059277

PKR 1 = THB 0.1977

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,687 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,435 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 16,870 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 84,350 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 337,400 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 50.58 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 252.9 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 505.81 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,529.05 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 10,116.18 รูปีปากีสถาน
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18