Pakistani Rupee

รูปีปากีสถาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีปากีสถาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = PKR 158.48

THB 1 = PKR 4.9679

PKR 1 = USD 0.0063101

PKR 1 = THB 0.20129

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,584.76 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,923.8 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 15,847.59 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 79,237.97 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 316,951.9 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 49.68 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 248.39 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 496.79 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,483.95 รูปีปากีสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีปากีสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 9,935.8 รูปีปากีสถาน
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 06:53