Polish Zloty

ซลอตีโปแลนด์

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ซลอตีโปแลนด์ มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = PLN 3.8375

THB 1 = PLN 0.12207

PLN 1 = USD 0.26059

PLN 1 = THB 8.1919

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 38.38 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 191.88 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 383.75 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,918.75 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,675 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.22 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6.1 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.21 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 61.04 ซลอตีโปแลนด์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ซลอตีโปแลนด์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 244.14 ซลอตีโปแลนด์
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 19:18